جهت ملک

امکانات

مشاعات

اطلاعات مالک

کاربر گرامی، فیلدهای مورد نظر جهت جستجو میان آگهی ها را مشخص کنید

{{search.filters.errorMessage}}

{{advertisement.Title}}
تاریخ ثبت: {{advertisement.CreateDate}}
{{advertisement.PropertyAddress}}
{{advertisement.PropertyPrimaryArea}} متر
{{advertisement.PropertyRoomCount}} خواب
{{advertisement.PropertyCreateYear}} ساله
{{advertisement.PropertyAddress}}
{{advertisement.PropertyPrimaryArea}} م زمین
{{advertisement.PropertySecondaryArea}} م بنا
{{advertisement.PropertyCreateYear}} ساله
{{advertisement.PropertyAddress}}
{{advertisement.PropertyPrimaryArea}} متر
{{advertisement.PropertyWidth}} م طول بر
{{advertisement.PropertyCreateYear}} ساله
{{advertisement.PropertyAddress}}
{{advertisement.PropertyPrimaryArea}} م سوله
{{advertisement.PropertySecondaryArea}} م زمین
{{advertisement.PropertyCreateYear}} ساله
{{advertisement.PropertyAddress}}
{{advertisement.PropertyPrimaryArea}} م زمین
{{advertisement.PropertyWidth}} م طول بر
{{advertisement.PropertySecondaryArea}} م بنا
{{advertisement.PropertyAddress}}
{{advertisement.PropertyPrimaryArea}} متر
{{advertisement.PropertyWidth}} م طول بر
شمالی جنوبی شرقی غربی