معامله صوری ملک

معامله های صوری ملک در چه صورت جرم محسوب نمیشوند!

معامله های صوری ملک در چه صورت جرم محسوب نمیشوند!

در معاملات ملکی یک ملک با قرارداد قانونی معامله میشود. همانند معاملات املاک برای معامله صوری ملک هم تعریف قانونی وجود دارد.در معاملات ملکی رایج طی قرارداد قانونی معامله میشود اما معامله صوری ملک تنها یک معامله ظاهری و بدون داشتن شرایط قراردادی ست...

دوشنبه، 29 مهر ماه 1398 4,400 بازدید